Deklaracja dostępności

Muzeum Powiatowe w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Muzeum Powiatowego w Nysie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Muzeum Powiatowego w Nysie opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.02.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt info@muzeum.nysa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 433 20 83, 77 435 50 10, 699 842 870. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Biskupa Jarosława 11. Osoby niepełnosprawne mogą bez przeszkód wejść do budynku przez sień poprzedzoną bramą. Przy bramie znajduje się dzwonek, który służy do wezwania pracownika ochrony. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejście nie jest zabezpieczone bramką.

 2. Kasa biletowa znajduje się na parterze, po prawej stronie za drzwiami wejściowymi.

 3. W budynku jest winda.

 4. Na dziedzińcu muzeum jest możliwość zaparkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną.

 5. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 8. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Muzeum. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
   
 9. Istnieje możliwość wyznaczenia pracownika, który zajmie się obsługą osoby niepełnosprawnej w dogodny dla niej sposób.
 10. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość: przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Muzeum Powiatowe Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa lub skorzystania z poczty elektronicznej - e-mail: info@muzeum.nysa.pl.
  Oświadczenie sporządzono dnia: 11.07.2023.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wróbel Paulina
(2020-10-19 17:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wróbel Paulina
(2023-07-18 10:03:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki